Ngày đầu đến lớp được cô yêu thương vỗ về trẻ cảm thấy vui vẻ yêu trường lớp hơn. đó chính là nội dung bài hát ngày đầu tiên đi học do cô giáo cùng bạn học sinh lớp 4TA thể hiện qua điệu múa ngày đầu tiên đi học.